Szanowni Państwo,

Już 25 maja 2018 roku wprowadzone zostają nowe obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych. Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, starając się wypełnić nałożone na nas nowe obowiązki prawne i zapewnić Państwu najwyższą jakość usług oraz bezpieczeństwa – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest AQUATHERM – POLSKA JACEK LIGASZEWSKI

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień i analiz, wsparcia Obsługi oraz marketingu bezpośredniego.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. W trakcie przetwarzania, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, podatkowe, rachunkowe itp., oraz innym administratorom danych – takim jak banki, instytucje płatnicze, nabywające wierzytelności, itp. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie następuje taka ich profilizacja.  

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych w tym dot. kwestii finansowych oraz podatkowych.

Dane kontaktowe:

AQUATHERM – POLSKA JACEK LIGASZEWSKI
Puławska 538
02-884 Warszawa

daneosobowe@aquatherm.com.pl